• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Προσθήκη Προσωνυμίας

Πράξη 17η  11-3-2008

       Στο Ηράκλειο και στo Γραφείo του 53ου Δημ. Σχολείου  σήμερα 11-3-2008 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση ο Σύλλογος Διδασκόντων του 53ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και αφού βρέθηκε σε απαρτία συζήτησε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: «Προσθήκη προσωνυμίας στο 53ο Δημοτικό Σχολείο»

          Το θέμα εισηγήθηκε στο Σύλλογο η Δ/ντρια του Σχολείου, η οποία έθεσε υπόψη στα μέλη  το ιστορικό πλαίσιο της ίδρυσης των συστεγαζόμενων Σχολείων 53ου, 54ου, 3ου Ειδικού τονίζοντας ότι, το μεν 53ο αντικατέστησε το 1ο και 2ο Πρότυπο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου, το 54ο αντικατέστησε το Μονοθέσιο και Τριθέσιο, το δε 3ο Ειδικό Δημ. Σχ. αντικατέστησε το αντίστοιχο Ειδικό σχολείο της Ακαδημίας.

      Τα παραπάνω σχολεία συνέχισαν να προσφέρουν υψηλής ποιότητος εκπαιδευτικές υπηρεσίες και μετά την αντικατάσταση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών από τα Παιδαγωγικά τμήματα των Πανεπιστημίων εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και οργανώνοντας υποδειγματικές διδασκαλίες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

       Η επωνυμία «Σχολεία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας» έχει ταυτιστεί με την ύπαρξή τους με αποτέλεσμα, μετά από τόσα χρόνια, να μην αναγνωρίζονται  από το ευρύ κοινό με τη μεταγενέστερη αριθμητική τους ονομασία  παρά σαν «Σχολεία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας», προσωνυμία,  χαραγμένη βαθιά στη συνείδηση των κατοίκων του Ηρακλείου.

        Παράλληλα το κτίριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας  έχει κριθεί διατηρητέο, όπως μαρτυρεί και η πρόσοψή του, όπου είναι εμφανής η ιστορική ονομασία του οικοδομήματος, στο οποίο στεγάστηκε το σπουδαιότερο Πνευματικό Ίδρυμα της Κρήτης με ανυπολόγιστη προσφορά στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

      Επομένως προτείνουμε να διατηρηθεί η προσωνυμία των σχολείων μας, όπως είναι ήδη χαραγμένη στη μνήμη των κατοίκων του Ηρακλείου και όλων των εκπαιδευτικών που πέρασαν από τα θρανία αυτού του Πνευματικού Ιδρύματος, ώστε να υπάρχει συνέχεια στην ιστορική και πολιτισμική παράδοση της πόλης μας και της ιστορίας της εκπαίδευσης γενικότερα.

     Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αποφασίστηκε, με πλειοψηφία 4 προς 18, η προσωνυμία που θα προταθεί στην εισηγητική Επιτροπή της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης να είναι η παρακάτω:

«Σχολεία Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης»

       Μειοψήφησαν οι τέσσερα (4) μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, οι οποίοι διατύπωσαν την επιφύλαξη ότι η προσθήκη προσωνυμίας είναι προαιρετική και δε θα προσφέρει στην ποιοτική αναβάθμιση του Σχολείου.

        Αφού ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφηκε.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Comments are closed