• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Εγγραφές Μαθητών στην Πρώτη τάξη 2019-2020

Εγγραφή μαθητών/τριών στην Πρώτη Τάξη

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών/τριών που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως 31-12-2013 και θα φοιτήσουν στην Πρώτη Τάξη Δημοτικού Σχολείου κατά τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 αρχίζουν την Δευτέρα  6 Μαϊου 2019 και λήγουν την Δευτέρα  20 Μαΐου 2019, ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση: Θα την πάρετε από το Σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία.
Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας: Δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς αλλά αναζητείται από το ίδιο το Σχολείο σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνουν οι γονείς.
Βεβαίωση Φοίτησης  Νηπιαγωγείου: Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο.
Εμβόλια: Επίδειξη του  βιβλιαρίου υγείας του/της μαθητή/τριας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.): Η συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική και είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και γενικότερα στις σχολικές – αθλητικές δραστηριότητες. Καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κ.λ.π.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.
Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας: Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (συμβόλαιο, λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΗ κ.λπ.).
Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι δικαστική απόφαση επιμέλειας ή ιδιωτικό συμφωνητικό.
Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στην Α΄ τάξη προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναγράφονται παραπάνω, καθώς και πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο χωρίς τη δέσμευση της ημερομηνίας έκδοσης. Όσοι δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης.
Για την εγγραφή στο Ολοήμερο πρόγραμμα είναι απαραίτητη  η συμπλήρωση της Αίτησης – Δήλωσης Γονέα/Κηδεμόνα (θα την πάρετε από το σχολείο).
 

 

Οι Δ/ντές των Σχολείων

 

53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου                 54ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Μεϊμάρη Ελένη                                    Ζεγκίνογλου Παναγιώτης

 

 

Comments are closed