• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ενημέρωση Γονέων

κατάλογοςΗ ενημέρωση των γονέων αποτελεί πρωταρχική μέριμνα, αφού η συνεργασία με τους γονείς των μαθητών/τριών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του Σχολείου. Οι γονείς δικαιούνται να έχουν λεπτομερή, υπεύθυνη, σαφή και διαρκή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.

Ενημερωτικές συγκεντρώσεις γονέων

Στην αρχή του σχολικού έτους σε ειδική συγκέντρωση των γονέων των νέων μαθητών, οι γονείς ενημερώνονται για τα κύρια χαρακτηριστικά, τη φυσιογνωμία, τους θεσμούς και τη λειτουργία του Σχολείου. Πραγματοποιούνται επίσης συγκεντρώσεις γονέων, τάξεων ή τμημάτων με στόχο την ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς ή τη Διεύθυνση σε ειδικά παιδαγωγικά θέματα.

Επίδοση Δελτίων Προόδου

Με τη λήξη κάθε τριμήνου οι γονείς παραλαμβάνουν τα δελτία προόδου, συναντούν τους εκπαιδευτικούς  των παιδιών τους και συζητούν μαζί τους για τις επιδόσεις και την πρόοδό τους.

Έκτακτες συναντήσεις συνεργασίας

Με απόφαση της Διεύθυνσης πραγματοποιούνται ειδικές συναντήσεις γονέων με μέλη του διδακτικού προσωπικού, για να συζητηθούν ειδικά προβλήματα παιδιών που έχουν να κάνουν με ιδιαίτερες δυσκολίες τους στο μαθησιακό, συναισθηματικό ή κοινωνικό τομέα.

Ειδική ενημέρωση γονέων

Οι γονείς ενημερώνονται τηλεφωνικώς ή εγγράφως:

  • Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας του/της μαθητή/τριας.
  • Σε περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια παρουσιάζει δυσκολίες στη συμπεριφορά του.
  • Σε περίπτωση που επανειλημμένα παραμελεί τη μελέτη του.

Οι μαθητές/τριες δεν επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τους γονείς τους κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Σε περίπτωση ανάγκης ζητούν τη βοήθεια της Δ/νσης και των Υπεύθυνων εκπαιδευτικών.

Comments are closed