• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Σχολικές Παρελάσεις

        Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τη διαδικασία των σχολικών παρελάσεων εφαρμόζονται το άρθρ. 13 παρ 11 του Προεδρικού Διατάγματος 201/1998 (ΦΕΚ161 τ. Α`) και οι σχετικές με το θέμα Υπουργικές Αποφάσεις η  η υπ?αριθμ. πρωτ. Φ.10 / 592 / 115806 /Γ1/7 – 10 -2011 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και η υπ?αριθμ. πρωτ. Φ.10 / 610 / 118443 /Γ1/14 ? 10 -2011 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές/τριες της Στ’ τάξης, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Επιλέγονται αυτοί/ες που κατά το προηγούμενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, υπολογιζομένου και του κλασματικού του μέρους. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας και στο κλασματικό μέρος, γίνεται κλήρωση. Το κλασματικό μέρος αναφέρεται στον ετήσιο γενικό μέσο όρο και όχι στο μέσο όρο των επιμέρους μαθημάτων.

Παραστάτες ορίζονται δέκα μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης, πέντε για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται με την ίδια διαδικασία που επιλέγονται οι σημαιοφόροι.

          

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 (82)

Comments are closed