• 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ατομικό Δελτίο Υγείας

sport1Το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) έχει προληπτικό χαρακτήρα, αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της ζωής των μαθητών/τριών και χρησιμοποιείται ως βασικό στοιχείο στήριξης τους κατά τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες, ενώ έχει ισχύ τριών (3) σχολικών ετών για το Δημοτικό Σχολείο.

Αποτελεί μέσο επικοινωνίας του ιατρού με τη σχολική μονάδα και περιέχει τα πορίσματα της ιατρικής εξέτασης του μαθητή/τριας που αφορούν το σχολείο, έχει χαρακτήρα ιατρικού πιστοποιητικού, είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες. Επίσης, πληροφορεί το διδακτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας για θέματα που συνδέονται με την κατάσταση υγείας και τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία.   

Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.

Για την εγγραφή του παιδιού σας Α΄ Δημοτικού χρειάζεται να προσκομίσετε το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.)  Νέα Ατομικά Δελτία Υγεία προσκομίζονται στην Δ΄  τάξη σε αντικατάσταση αυτών που έχουν λήξει.

        Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική.

? Έντυπο Ατομικού Δελτίου Υγείας
? Εγκύκλιος Ατομικού Δελτίου Υγείας 2014 – 2015
? Εγκύκλιος Ατομικού  Δελτίου Υγείας 2013-2014

 

χερια

Comments are closed